Download algemene voorwaarden

Caraudio-extreme Voorwaarden ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Caraudio-extreme  gevestigd te Amersfoort op de Chomiumweg 153, ingeschreven in het handelsregister Gooi en Eemland onder nummer 32114103, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden. 1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. 1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Caraudio-extreme (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing. ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN 2.1. Caraudio-extreme zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden. 2.2. Alle aanbiedingen van Caraudio-extreme zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van produkten. 2.3. De in catalogi of andere documentatie van Caraudio-extreme opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Caraudio-extreme niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. ARTIKEL 3. PRIJZEN 3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. ARTIKEL 4. GARANTIE 4.1. Caraudio-extreme garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan Caraudio-extreme, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen 4 weken uit te voeren. 4.2. Caraudio-extreme garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn. 4.3. Een beroep op garantie wordt slechts door Caraudio-extreme in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Caraudio-extreme indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren. 4.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Caraudio-extreme aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat. 4.5. Ieder recht op garantie vervalt indien - Zonder toestemming van Caraudio-extreme, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht. - Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. - De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. 4.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Caraudio-extreme door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Caraudio-extreme . 4.7. Niet goed, geld terug garantie dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van Caraudio-extreme een onjuiste omschrijving vermeld staat. 4.8 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING 5.1. Op verzoek van de klant kan Caraudio-extreme de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant. 5.2. Caraudio-extreme behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen. 5.3. Caraudio-extreme is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Caraudio-extreme . ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM 6.1. Het risico van de zaken gaat van Caraudio-extreme over op de klant op het moment van aflevering. 6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Caraudio-extreme over op het moment van bezorging. 6.3. Indien de klant niet tijdig aan Caraudio-extreme mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Caraudio-extreme op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Caraudio-extreme de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant. 6.4. Het eigendom van de zaken gaat van Caraudio-extreme over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Caraudio-extreme is verschuldigd, heeft voldaan. ARTIKEL 7. BETALING 7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op bij Caraudio-extreme en rekent contant af of betaald met PIN. 7.2. Vooruit: de klant ontvangt van Caraudio-extreme een faktuur. Na voldoening op de bank- of girorekening van Caraudio-extreme ontvangt de klant het product. 7.3. Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal € 1000,00 bedragen. 7.4. Op rekening: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Dit geldt alleen als Caraudio-extreme dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken. 7.5. Caraudio-extreme heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50 % van de koopprijs van de klant te verlangen. 7.6. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Caraudio-extreme verder toekomende rechten. 7.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Caraudio-extreme moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het uitstaande bedrag met een minimum van € 75,00 excl. BTW. ARTIKEL 8. LEVERTIJD 8.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomenCaraudio-extreme zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren. 8.2. Zodra Caraudio-extreme kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Caraudio-extreme hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd. 8.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 8.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden. ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID 9.1. Caraudio-extreme is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Caraudio-extreme  . 9.2 De aansprakelijkheid van Caraudio-extreme  overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Caraudio-extreme  . 9.3 Caraudio-extreme  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. ARTIKEL 10. ONTBINDING 10.1. Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Caraudio-extreme binnen 7 dagen uitgevoerd. 10.2. Caraudio-extreme behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd. 10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Caraudio-extreme  het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Caraudio-extreme  tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Caraudio-extreme verder toekomende rechten. 10.4. Alle vorderingen, die Caraudio-extreme  in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Artikel 11. GESCHILLEN 11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Caraudio-extreme . Indien Caraudio-extreme  zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. 11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Caraudio-extreme  hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS 12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Caraudio-extreme  nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant dit online doen via www.Caraudio-extreme .nl Ook kan de klant hierover met Caraudio-extreme  contact opnemen. Caraudio-extreme  zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen. 12.2 Caraudio-extreme  zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en/of mailings van Caraudio-extreme . Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.12.3 Herroepingsrecht bij levering van producten. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Artikel 13 Klachten. 13.1. Klachten.melding van een eventuele klacht wordt veelal binnen drie werkdagen beantwoord. Hierbij zal Caraudio-extreme  zich actief inzetten om de koper een gepaste oplossing te kunnen bieden.Indien er een vervolgtraject noodzakelijk is zal dit worden toegelicht door de medewerker van Caraudio-extreme.13.2 Caraudio-extreme zal alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen. Mocht er ondanks alles een geschil ontstaan dan kan de koper geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter.in zijn of haar woonplaats of de plaats van zijn of haar keuze.